Mikroprojekt „Vesmír na dlani“

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je jedným z partnerov mikroprojektu „Vesmír na dlani“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a spolufinancovaný z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB

Zámer projektu:      

Celkovým cieľom projektu je rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v oblasti prírody a cestovného ruchu, tvorba nových produktov cestovného ruchu a prírodného dedičstva, propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva regióne poľsko-slovenského pohraničia, a tým zvýšiť návštevnosť a predĺženie turistickej sezóny v pohraničnom regióne. Dosiahnutie tohto cieľa bude prostredníctvom vytvorenia turistickej značky Trasa Karpatského neba, charakteristické prvky ktorého budú objekty vzťahujúce sa k astronómii a astronomickému dedičstvu už existujúcemu ale aj vytvorenému v Cisowej, Bolestraszyciach, Kolonici, Roztokoch, a v Humennom. Konečným zámerom tejto aktivity je to, aby nová turistická značka Trasa Karpatského neba bola postupne rozšírená aj na ďalšie objekty na Slovensku a v Poľsku, ale aj v ďalších krajinách Karpatského Euroregiónu.

Ciele projektu:

 1. Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia. Podpora spolupráce v oblasticezhraničného cestovného ruchu, kultúry, ekológie a vzdelávanie. Na seminároch budepredstavený spôsob inovatívneho využívania prírodných a kultúrnych zdrojov na rekreáciu ale aj osobný rozvoj. Záverečná konferencia a študijná návšteva budú príležitosťou na propagáciu vytvorených produktov projektu a ukážu prírodu neobvyklým a zaujímavým spôsobom. Výstava„ Vesmír na dlani”; ukáže záujemcom prírodné krásy pohraničia a bude motivovať k návšteve regiónu a jeho okolia. Bude tiež podporovať miestnych výtvarníkov a fotografov.
 2. Vytvorenie nových atrakcií zameraných na nové produkty cestovného ruchu v oblasti prírody a kultúry:

– výstavba vyhliadkovej terasy v Cisowej a vytvorenie panoramatických a tematických tabúľ – vybavenie Arboréta v Bolestraszyce zariadením na realizáciu fotografických workshopov

-Mobilná astronomická plošina pre astronomické pozorovania na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle;

– Model slnečnej sústavy v Roztokách. Vytvorenie objektov opísaných v projekte a pripravenie mobilnej výstavy pomôže cieľovým skupinám využívať novovytvorené ale aj existujúce prírodné a kultúrne atrakcie v regióne. Vzhľadom na vytvorenie atrakcií fungujúcich aj v jesenných a zimných mesiacoch, projekt prispeje k predĺženiu turistickej sezóny v pohraničnom regióne.

 1. Výmena skúseností a znalostí partnerov v oblasti prírodnej turistiky, kultúry, vzdelávania, rekreácie a súvisiacich služieb a podnikania.

Partnerstvo prispeje k rozvoju regiónu tým, že podnikne spoločné akcie na jeho rozvoj vrátane rozvoja prírodného cestovného ruchu. Partneri budú môcť pripraviť a predložiť ďalšie projekty zamerané na riešenie miestnych problémov. 

Účasť Vihorlatskej hvezdárne:

 1. Nákup mobilnej rotačnej platformy na pozorovanie nočnej oblohy, o priemere 5 metrov pre cca 20 – 25 ľudí. Počas nočnej prehliadky oblohy sa plošina otáča, čo umožňuje účastníkom pozorovaní sediacich na plošine ukázať stále iné fragmenty hviezdnej oblohy. Platforma bude inovatívnym riešením, ktoré sa nikde v regióne nenachádza.
 2. Výroba modelu Zeme s Mesiacom ako edukačného prvku v oblasti astronómie a geofyziky.
 3. Prezentácia nových turistických produktov: podrobná mapa okolia observatória a informačné a pamätné tabule.
 4. 4-dňová tvorivá dielňa zameraná na fotografovania prírody vrátane astrofotografie, nočnej fotografie a leteckej fotografie. Nákup malých fotografických potrieb pre účastníkov dielne.
 5. Poistenie účastníkov projektových aktivít.
Európsky fond regionálneho rozvojaProstriedky zo štátneho rozpočtuVlastný vkladSpoluPodiel partnera
85%10%5%
37 209,34 €4 377,57 €2 188,79 €43 775,70€37,68%
M.A.R.S.

Z priebehu projektu:

 • Dňa 12. októbra 2018 sa u vedúceho partnera v Arboréte v Bolestrašiciach konalo prvé pracovné stretnutie partnerov projektu. Prejednali sa a dohodli sa termíny jednotlivých podujatí, ich rámcový priebeh a programy. Partneri si vymenili a ujasnili informácie o potrebných administratívnych povinnostiach.
 • december 2018 – bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výrobu a dodanie mobilnej rotačnej plošiny M.A.R.S.
 • 23. januára 2019 navštívili hvezdáreň zástupcovia vedúceho partnera za účelom prac.stretnutia k prebiehajúcim i nastávajúcim aktivitám v projekte
 • V dňoch 28. – 31. marca sa na Hvezdárni Roztoky uskutočnil workshop Kolofota 2019 zameraný na astrofotografiu. Súčasťou boli teoretické prednášky i praktické skúšky fotenia objektov nočnej oblohy. Viac sa o podujatí môžete dočítať na tejto stránke hlavného partnera.
 • 21.  a 22. mája sa partneri projektu stretli na Hvezdárni Roztoky na pracovnom stretnutí, kde boli riešené problémy, ktoré vznikli počas doterajšej realizácie projektu. Prebrali sa stavy príprav study tour, konferencie a leteckého workshopu.
 • Počas study tour v dňoch 10. – 12. júna sa účastníci oboznámili s prostredím u jednotlivých partnerov. Navyše 10. júna bola oficiálne otvorená a spustená do prevádzky hlavná investícia hvezdárne v rámci tohto projektu – mobilná astronomická rotačná stanica – M.A.R.S. Je to pozorovacia plošina určená pre návštevníkov večerných pozorovaní oblohy. Viac o týchto udalostiach nájdete v osobitnom článku.
 • V dňoch 12. – 13. júna 2019 sa v priestoroch vedúceho partnera, v Arboréte v Bolestrašiciach (PL) uskutočnila konferencia venovaná prepojenia prírody, tmavého neba, astronómie a fotografovania.
 • 27. – 30 júna 2019 sa na AO na Kol.sedle uskutočnil workshop zameraný na leteckú fotografiu „Na krídlach do Karpát“. Okrem seminára obsahoval aj praktickú časť v podobe prehliadky leteckej techniky, inštruktáží a tréningových letov s fotografovaním z vtáčej perspektívy.
 • Záverečné pracovné stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo 27. – 28. augusta na kolonickom observatóriu.

V rámci implementácie projektu boli zakúpené rôzne zariadenia, dodané boli rôzne služby. Ich zoznam spolu s odkazom na objednávku, faktúru, príp. zmluvu nájdete tu:

Tovar / službaObjednávkaFaktúra
Informačná tabuľa o projekteOB/18/0069DFB/18/0213
Audiopríslušenstvo k stanici M.A.R.S.OB/19/0020DFB/19/0081
Akumulátor k fotoaparátuOB/19/0021DFB/19/0085
Fotopríslušenstvo (1)OB/19/0022DFB/19/0086
Fotopríslušenstvo (2)OB/19/0028DFB/19/0100
Mobilná astronomická rotačná stanicaZmluvaDFK/19/0001
Turistické mapyOB/19/0029DFB/19/0101
Strava na workshop (27.-30.6.2019)OB/19/0033DFB/19/0103
Ubytovanie na workshop (27.-30.6.2019)OB/19/0032DFB/19/0102
Model ZemeOB/19/0039DFB/19/0134
Infotabule k modelu ZemeOB/19/0041DFB/19/0136
Mapy hviezdnej oblohyOB/19/0040DFB/19/0135
Sprievodné texty k stanici M.A.R.S.OB/19/0042DFB/19/0137
Zakrývacia plachta na M.A.R.S.OB/19/0043DFB/19/0138
Strava na pracovné stretnutieOB/19/0044DFB/19/0139