Mikroprojekt „Vesmír na dlani“

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je jedným z partnerov mikroprojektu „Vesmír na dlani“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a spolufinancovaný z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB

Zámer projektu:      

Celkovým cieľom projektu je rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v oblasti prírody a cestovného ruchu, tvorba nových produktov cestovného ruchu a prírodného dedičstva, propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva regióne poľsko-slovenského pohraničia, a tým zvýšiť návštevnosť a predĺženie turistickej sezóny v pohraničnom regióne. Dosiahnutie tohto cieľa bude prostredníctvom vytvorenia turistickej značky Trasa Karpatského neba, charakteristické prvky ktorého budú objekty vzťahujúce sa k astronómii a astronomickému dedičstvu už existujúcemu ale aj vytvorenému v Cisowej, Bolestraszyciach, Kolonici, Roztokoch, a v Humennom. Konečným zámerom tejto aktivity je to, aby nová turistická značka Trasa Karpatského neba bola postupne rozšírená aj na ďalšie objekty na Slovensku a v Poľsku, ale aj v ďalších krajinách Karpatského Euroregiónu.

Ciele projektu:

 1. Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia. Podpora spolupráce v oblasticezhraničného cestovného ruchu, kultúry, ekológie a vzdelávanie. Na seminároch budepredstavený spôsob inovatívneho využívania prírodných a kultúrnych zdrojov na rekreáciu ale aj osobný rozvoj. Záverečná konferencia a študijná návšteva budú príležitosťou na propagáciu vytvorených produktov projektu a ukážu prírodu neobvyklým a zaujímavým spôsobom. Výstava„ Vesmír na dlani”; ukáže záujemcom prírodné krásy pohraničia a bude motivovať k návšteve regiónu a jeho okolia. Bude tiež podporovať miestnych výtvarníkov a fotografov.
 1. Vytvorenie nových atrakcií zameraných na nové produkty cestovného ruchu v oblasti prírody a kultúry:

– výstavba vyhliadkovej terasy v Cisowej a vytvorenie panoramatických a tematických tabúľ – vybavenie Arboréta v Bolestraszyce zariadením na realizáciu fotografických workshopov

-Mobilná astronomická plošina pre astronomické pozorovania na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle;

– Model slnečnej sústavy v Roztokách. Vytvorenie objektov opísaných v projekte a pripravenie mobilnej výstavy pomôže cieľovým skupinám využívať novovytvorené ale aj existujúce prírodné a kultúrne atrakcie v regióne. Vzhľadom na vytvorenie atrakcií fungujúcich aj v jesenných a zimných mesiacoch, projekt prispeje k predĺženiu turistickej sezóny v pohraničnom regióne.

 1. Výmena skúseností a znalostí partnerov v oblasti prírodnej turistiky, kultúry, vzdelávania, rekreácie a súvisiacich služieb a podnikania.

Partnerstvo prispeje k rozvoju regiónu tým, že podnikne spoločné akcie na jeho rozvoj vrátane rozvoja prírodného cestovného ruchu. Partneri budú môcť pripraviť a predložiť ďalšie projekty zamerané na riešenie miestnych problémov. 

 

Vihorlatská hvezdáreň:

 1. Nákup mobilnej rotačnej platformy na pozorovanie nočnej oblohy, o priemere 5 metrov pre cca 20 – 25 ľudí. Počas nočnej prehliadky oblohy sa plošina otáča, čo umožňuje účastníkom pozorovaní sediacich na plošine ukázať stále iné fragmenty hviezdnej oblohy. Platforma bude inovatívnym riešením, ktoré sa nikde v regióne nenachádza.
 1. Výroba modelu Zeme s Mesiacom ako edukačného prvku v oblasti astronómie a geofyziky.
 1. Prezentácia nových turistických produktov: podrobná mapa okolia observatória a informačné a pamätné tabule
 1. 4-dňová tvorivá dielňa zameraná na fotografovania prírody vrátane astofotografie, nočnej fotografie a leteckej fotografie. Nákup malých fotografických potrieb pre účastníkov dielne.
 2. Poistenie účastníkov projektových aktivít.
Európsky fond regionálneho rozvoja Prostriedky zo štátneho rozpočtu Vlastný vklad Spolu Podiel partnera
85% 10% 5%
37 209,34 € 4 377,57 € 2 188,79 € 43 775,70€ 37,68%

M.A.R.S.

Z priebehu projektu:

 • Dňa 12. októbra 2018 sa u vedúceho partnera v Arboréte v Bolestrašiciach konalo prvé pracovné stretnutie partnerov projektu. Prejednali sa a dohodli sa termíny jednotlivých podujatí, ich rámcový priebeh a programy. Partneri si vymenili a ujasnili informácie o potrebných administratívnych povinnostiach.
 • december 2018 – bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výrobu a dodanie mobilnej rotačnej plošiny M.A.R.S.
 • 23. januára 2019 navštívili hvezdáreň zástupcovia vedúceho partnera za účelom prac.stretnutia k prebiehajúcim i nastávajúcim aktivitám v projekte
 • V dňoch 28. – 31. marca sa na Hvezdárni Roztoky uskutočnil workshop Kolofota 2019 zameraný na astrofotografiu. Súčasťou boli teoretické prednášky i praktické skúšky fotenia objektov nočnej oblohy. Viac sa o podujatí môžete dočítať na tejto stránke hlavného partnera.
 • 21.  a 22. mája sa partneri projektu stretli na Hvezdárni Roztoky na pracovnom stretnutí, kde boli riešené problémy, ktoré vznikli počas doterajšej realizácie projektu. Prebrali sa stavy príprav study tour, konferencie a leteckého workshopu.
 • Počas study tour v dňoch 10. – 12. júna sa účastníci oboznámili s prostredím u jednotlivých partnerov. Viac o tejto poznávacej ceste nájdete v osobitnom článku.
 • V dňoch 12. – 13. júna 2019 sa v priestoroch vedúceho partnera, v Arboréte v Bolestrašiciach (PL) uskutočnila konferencia venovaná prepojenia prírody, tmavého neba, astronómie a fotografovania.