Zmluvy na zverejnenie v roku 2023

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 375/2022/1.8

Kúpna zmluva na nákup Astronomickej techniky na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/vh_csw/2022

Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluva o dielo – projektová dokumentácia preložky NN vedenia

Zmluva o vedecko-technickej spolupráci

Zmluva o dielo – Revitalizácia prednáškovej miestnosti

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 04.07.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113258

Zmluva o dielo zo dňa 25.09.2023

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 25.09.2023

Dodatok č. 1 zo dňa 8.11.2023 k nájomnej zmluve s poz.spol. Roveň

Zmluva o dielo č. 01/PO/2023

Poistná zmluva – majetok + prílohy

PZP motorových vozidiel

Havarijné poistenie mot.vozidla

Zmluva o spolupráci s n.f. Teleskop

Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP

Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022

Dodatok č. 3 Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022