Teleskopické pozorovanie aktivity Slnka

Teleskopické pozorovanie aktivity Slnka je najdlhším odborným programom hvezdárne. 19.januára 1955 Československá akadémia vied - astrofyzikálne observatórium v Ondřejove sa obrátilo na Ľudovú hvezdáreň v Humennom listom, v ktorom oznamuje, že astronomický ústav buduje tzv. Slnečnú službu, účelom ktorej je získať čím viac napozorovaného materiálu, odstrániť, pokaľ to bude možné, vplyv nepriaznivých meteorologických podmienok, ktoré sa silne prejavujú na niektorých miestach. V liste sa píše :" Vaša pomoc by mohla byť veľmi účinná. Jednalo by sa o pravidelné denné pozorovania slnenčnej fotosféry a zisťovanie relatívneho čísla slnečnej aktivity. Do Ondřejova by sa posielali mesačné hlásenia." Ľudová hvezdáreň v Humennom túto ponuku prijala a zaradila sa tak do siete pozorovacích staníc Slnka. Hlásenia o mesačných pozorovaniach zasielala pravidelne. Začiatkom roku 1955 začali samostatne pracovať sekcie slnečná, kometárna, zákrytová, sekcia premenných hviezd, ktoré realizovali pozorovania pre vedecké ústavy v republike. Za túto činnosť prišiel hvezdárni ďakovný list od SAV astronomického observatória na Skalnatom plese za zaslané pozorovania. Súčasne SAV vyzvala ľudovú hvezdáreň, aby sa zapojila do celoštátneho programu pozorovania. Humenská hvezdáreň túto výzvu prijala a v priebehu roka 1955 uskutočnila slnečná sekcia 222 pozorovaní slnečnej fotosféry. Na celoštátnej konferencii astronómov v Hradci Králové bola Ľudová hvezdáreň v Humennom vyhodnotená ako najlepšia v republike v pozorovaní Slnka.

Dodnes patrí Vihorlatská hvezdáreň medzi 10 najaktívnejších staníc v Československu. Od roku 1965 - 2006 vytvorili pracovníci hvezdárne 5665 kresieb fotosféry Slnka.

V rokoch 1981 a 1982 sme sa úspešne zapojili do rozsiahlej celosvetovej vedeckej akcie Solar Maximum Year /Rok maxima Slnka/.

V súčasnosti patrí Vihorlatská hvezdáreň v Humennom k najaktívnejším pozorovacím staniciam na Slovensku. V niektorých rokoch sme dosiahli dokonca viac ako 300 meraní za rok. Slnečná fotosféra sa realizuje metódou projekčného zakresľovania aktívnych oblasti. Pozorovania sa vykonávajú pomocou refraktora s priemerom objektívu 8 cm. Napozorované informácie sú protokolárne zasielané na Šarišskú hvezdáreň a planetárium v Prešove a na hvezdáreň vo Valašskom Meziřičí.
 
Priebeh "humenského" relatívneho čísla v posledných rokoch
2007, Počet pozorovaní: 278
Priebeh relatívneho čísla nameraného v Humennom v roku 2007
2006, Počet pozorovaní: 264
Priebeh relatívneho čísla nameraného v Humennom v roku 2006
2005, Počet pozorovaní: 268
Priebeh relatívneho čísla nameraného v Humennom v roku 2005
2004, Počet pozorovaní: 272
Priebeh relatívneho čísla nameraného v Humennom v roku 2004
2003, Počet pozorovaní: 290
Priebeh relatívneho čísla nameraného v Humennom v roku 2003