• 2003 - 2009

  VNT - etapa dobudovania prístrojového vybavenia AO

  Dvojkanálový fotometer bol uvedený do testovacej prevádzky. Prvým sledovaným objektom bola zákrytová premenná DI Peg.

  • 28.9.2006 - Prvé svetlo dvojkanálového fotoelektrického fotometra na VNT.
  • 2006 - CCD fotometria na malých ďalekohľadoch observatória
  • január 2009 - Prvé svetlo CCD kamery FLI PL1001 na VNT
  • leto 2008 - jednotlivé pozorovacie miesta sú spojené počítačovou sieťou

 • 1999 - 2002

  Etapa formovania Medzinárodného astronomického edukačného centra

  Po odchode p. Havriľáka do dôchodku je od 1.1.1999 na tomto poste p. RNDr. Igor Kudzej, CSc.

  Rok 1999 je pre hvezdáreň v znamení troch význačných udalostí:

  • Je to predovšetkým čiastočné zatmenie Slnka 11.08.1999, ktoré sledovalo stovky záujemcov v kupole hvezdárne, na námestí v Humennom a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.
  • Druhou významnou udalosťou bolo uvedenie do prevádzky novej budovy Astronomického observatória na Kolonickom sedle 19.10.1999, čím sa odštartovala nová etapa užívania observatória a objavili sa nové horizonty odbornej práce.
  • Treťou významnou udalosťou bol podpis Zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Astronomickým observatóriom v Odesse a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom, v rámci ktorej bol dohodnutý presun veľkého ďalekohľadu s priemerom hlavného zrkadla 1m z Odessy na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.
  • Koncom roku 1999 bola hvezdáreň rozšírená o Chránenú dielňu a na polovičný úväzok bol prijatý údržbár Juraj Jesenský.
  • V roku 2000 sa začalo s plnením zmluvy s Odessou. V dvoch etapách boli prevezené všetky časti ďalekohľadu, vrátane hlavného zrkadla.
  • V tomto roku bola podpísaná Zmluva o spolupráci so ZSM v poľskom Sanoku, bola založená tradícia astronomických dní v Humennom a Sanoku.
  • Podarilo sa uzavrieť reštitučný spor v prospech hvezdárne, čím sa uvoľnila hlavná prekážka k dostavbe planetária.
  • Bola vytvorená koncepcia MAEC ako jedinečného strediska pre výuku a propagáciu astronómie v Karpatskom Euroregióne.
  • Do funkcie správcu budovy Astronomického observatória na Kolonickom sedle bol prijatý p. František Podhora.
  • V roku 2001 prebieha postupná repasácia a montáž časti veľkého ďalekohľadu odborníkmi z Odessy, je zmontovaná mechanika a elektronika. Sú vykonané všetky prípravy na uloženie hlavného zrkadla do tubusu.
  • Je vytvorená a postupne realizovaná koncepcia Astronomického observatória na Kolonickom sedle na polyfunkčné vedecké pracovisko s jeho rozšírením na meteorológiu, seizmiku a neutrónovú fyziku. Začiatkom roka 2002 sa začína s prácami na dostavbe planetária v Humennom.
  • Vyvrcholením tejto etapy je Medzinárodné sympózium MAEC, ktoré sa konalo 30.5. - 31.5.2002 pri príležitosti 50. výročia založenia Hvezdárne v Humennom. Pri tejto príležitosti bol daný do užívania VNT - Vihorlatský Národný Teleskop s priemerom hlavného zrkadla 1 meter.

 • 1986 - 1991

  Etapa stabilizácie hvezdárne

  Paralelne so zmenami spoločnosti prechádzala transformáciami aj hvezdáreň. Z hľadiska zmien právom môžeme hovoriť o zmenách kladných, ktoré priviedli k stabilizácii postavenia hvezdárne v kultúrnom a spoločenskom živote nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska.

  Súčasťou práce hvezdárne sú každoročne poriadané vedomostné súťaže Čo vieš o hviezdach, výtvarné súťaže Vesmír očami detí, celoslovenský seminár Ziro, pozorovateľské expedície Variable a Perzeidy a stále narastajúci počet astropraktík. Okrem tradičného pozorovania Slnka, sa hvezdáreň zapája do medzinárodných pozorovateľských programov v rámci pozorovania premenných hviezd (Medúza a BRNO) a meteorov (IMO). Súčasťou odbornej činnosti sú aj pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom. 9. júna 1995 sa rozširuje oddelenie odborných pracovníkov o p.Jána Ondruša. V rámci výchovy mladých pozorovateľov premenných hviezd stále významnejšie napomáha Astroklub pri Gymnáziu v Snine.

 • 1974 - 1985

  Etapa priekopníckej práce

  Na funkciu riaditeľa od 1. 8. 1974 bol menovaný p. Mgr. Michal Havríľák a ten začína novú etapu vývoja hvezdárne. Hlavné úsilie v začiatkoch svojej práce venoval dokončeniu kupoly, montáži ďalekohľadov, obnoveniu a rozšíreniu krúžkovej činnosti v okrese.

  Snaha o sprístupnenie kupoly a montáž ďalekohľadov bola korunovaná úspechom 24. septembra 1975 slávnostným otvorením kupoly. V roku 1976 je konečne počet pracovníkov hvezdárne rozšírený o odborného pracovníka Michala Maturkaniča a o ekonómku Ľubomíru Štofovú. Sídlo hvezdárne sa neustále menilo. V rokoch 1974 - 1978 pracuje v náhradných priestoroch v kaštieli, od roku 1978 do roku 1986 hvezdáreň je umiestnená v kostolnom areáli v bývalom kláštore, kde ONV - odbor kultúry cez Pamiatkovú správu vykonal rekonštrukciu a obnovu. V roku 1987 je hvezdáreň presunutá do provizórnych priestorov na námestí Slobody. Z týchto priestorov sa v máji 1992 hvezdáreň sťahuje do pôvodných pre hvezdáreň postavených priestorov pod kupolu, kde je do dnešných dní. V roku 1975 po sprevádzkovaní kupoly a ďalekohľadov Cassegrain 250/3500mm, a refraktora Zeiss 80/1200 mm hvezdáreň je sprístupnená širokej verejnosti a hlavne organizovaným návštevám a krúžkom. Rozširuje sa základňa dobrovoľných spolupracovníkov hvezdárne z radov mládeže.

 • 1961 - 1974

  Etapa individuálnej práce

  Po ročnej prestávke 1. júla 1961 prichádza do funkcie riaditeľa Ľudovej hvezdárne v Humennom Koloman Berenyi. Organizoval školenia pre vedúcich astronomických krúžkov, prednášal astronómiu na školách, organizoval verejné astronomické pozorovania na hvezdárni i mimo nej.

  Širokej verejnosti bol veľmi známy "putovaním" po sídliskách mesta s prenosnými ďalekohľadmi Monar 25 x 100 a Sometom Binárom, čím zabezpečoval verejné pozorovania pre mládež a širokú verejnosť mesta. Týmto smerom sa uberala hlavná činnosť a náplň po niekoľko rokov. Pretrvavajúce problémy s nadstavbou na budove ONV, ktorá bola účelovo postavená pre činnosť hvezdárne ale po reorganizácii okresov pridelená do užívania iným organizáciám značne prispela k obmedzenej činnosti hvezdárne. V apríli 1974, završením šesťdesiateho roku veku, Koloman Berenyi odchádza do dôchodku. Aktívne spolupracoval s hvezdárňou aj v dôchodkovom veku. Zomrel 11.septembra 1995 vo veku 82 rokov.