Vesmír pre pokročilých VPP II

Projekt sa zaoberá nedostatočným vyučovaním astronómie na slovenských základných a stredných školách. Na jednej strane obsahuje aktivity zamerané na vzdelávanie učiteľov fyziky a na druhej sa venuje aj študentom formou internetového korešpondenčného seminára. Spoločným cieľom aktivít projektu je prezentovať vedeckú kariéru v oblasti prírodných vied ako atraktívnu životnú voľbu pre študentov stredných škôl.

Cieľovou skupinou sú učitelia fyziky a študenti so záujmom o prírodné vedy druhého stupňa základných a stredných škôl v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji so špeciálnou pozornosťou venovanou gymnáziám.

Hlavnými aktivitami projektu sú školiace astropraktiká pre učiteľov a korešpondenčný seminár z astronómie pre študentov. Doplnkovými aktivitami sú prezentačné a publikačné činnosti, ktoré majú pomôcť v činnosti astronomických krúžkov v cieľovej oblasti.

Projekt bude trvať tri roky a jeho realizácia bude mať 8 etáp: tri série astropraktík, príprava a priebeh korešpondenčného seminára, aplikovanie nových tém korešpondenčného seminára, úvodné a záverečné prezentačné a publikačné aktivity.

Hlavný cieľ:

Vzbudiť u talentovaných študentov záujem o vedeckú kariéru v oblasti prírodných vied.

Hlavné aktivity:

Riešiteľské organizácie:

 

Vihorlatská hvezdáreň Humenné

Gymnázium Snina

Slovenský zväz astronómov amatérov