Projekt Rytmy Prírody

Rytmy prírody. Inovatívne produkty prírodnej turistiky v Bolestrašickom Arborétu.

Domovská stránka projektu

 

Zhrnutie projektu

Názov a miesto projektu:

Rytmy prírody. Inovatívne produkty prírodnej turistiky v Bolestrašickom Arborétu.

Projekt sa bude realizovať hlavne v Bolestraszycach, v gmine Żurawica (powiat przemyski) a v lokalitách Stakčín a Kolonica na Slovensku (v okrese Snina).

V čase projektových akcií budú mať ich účastníci možnosť poznávania aj iných miest regiónu poľsko - slovenského pohraničia.

Žiadateľ projektu:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach (powiat przemyski, Poľsko)

 

Názov cezhraničného partnera:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom,

 

Hlavný cieľ projektu:

Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turistiky v prírode prostredníctvom vytvorenia nových inovatívnych produktov cestovného ruchu v Arboréte v Bolestraszycach a budovaním potrebnej infraštruktúry pre tieto produkty.

 

Špecifické ciele:

Zvýšenie cestovného ruchu a predĺženie turistickej sezóny. Propagácia turistických hodnôt pohraničného priestoru a propagácia cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, ekológie a vzdelávania. Príprava nových inovatívnych produktov cestovného ruchu spojených s turistikou v prírode.

Výmena skúseností a poznatkov partnerov v oblastiach spojených s geografiou a astronómiou, turistikou, vzdelávaním, rekreáciou a s tým spojenými službami a podnikaním. Vzájomné poznávanie partnerov a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Informovanie obyvateľov regiónu a turistov o probléme svetelného znečistenia a propagácia riešení chrániacich pred týmto typom znečistenia - budovanie príkladných záhrad propagujúcich správne riešenia v tejto oblasti.

Rozširovanie infraštruktúry slúžiacej novým produktom turistiky v prírode - budovanie terasy pre pozorovania prírody a rozšírenie záhrady pre nevidiacich o nové atrakcie. Okrem iného vybudovanie prvého v Poľsku tyfloplanetária (dotykové planetárium). Vybavenie Arboréta v Bolestraszycach zariadením pre realizáciu ekologického a astronomického vzdelávania. Postavenie stanice monitorujúcej stav prírodného prostredia vrátane nočnej oblohy..

 

Cieľové skupiny:

•Turisti navštevujúci sídla partnerov a ich regióny, vrátane osôb nevidiacich a slabo vidiacich.

•Samospráva - v oblasti propagácie regiónu a jeho atrakcií, v oblasti tvorby nových produktov cestovného ruchu, v oblasti správneho projektovania osvetlenia mestskej zelene, záhrad a parkov.

•Inštitúcie a firmy z oblasti projektovania mestskej zelene, parkov a záhrad a tiež spojené s ochranou prírody a krajiny.

•Inštitúcie a osoby z oblasti cestovného ruchu: firmy, združenia, sprievodcovia, majitelia ubytovacích zariadení a reštaurácií, cestovné kancelárie, kultúrne zariadenia - v oblasti informovania a využívania nových turistických atrakcií.

•Miestna komunita v sídlach partnerov - v oblasti ekologického vzdelávania a propagácie cezhraničnej spolupráce - prostredníctvom miestnych médií a projektových publikácií.

 

Iné skupiny, na ktoré bude projekt vplývať sú:

•Školská mládež v regióne so záujmom o ekológiu a turistiku v prírode.

•Ekologické organizácie v regióne poľsko-slovenského pohraničia - v oblasti naväzovania spolupráce a výmeny skúseností.

•Partneri projektu a kontrahovaní externí experti - rozvoj schopností spolupracovať, využívať moderné technológie, zvýšenie informovanosti pracovníkov a expertov prostredníctvom spoločnej realizácie projektu.

 

Projekt bude mať pozitívny vplyv na situáciu marginalizovaných skupín prostredníctvom:

•prípravy špeciálnej ponuky turistiky v prírode pre osoby nevidiace a slabo vidiace,

•Pozorovacie miesta pripravené v projekte budú dostupné pre turistov so zníženou pohyblivosťou.

 

Aktivity

 

Výmena skúseností partnerov, ekologické vzdelávanie.

Bude realizovaná pomocou nasledovných aktivít:

• Zorganizovanie projektovej konferencie pod názvom "Prirodzené rytmy v prírode".

• Príprava 2 príkladných inštalácií - propagačných záhrad, v ktorých budú ukázané spôsoby správneho nočného osvetlenia rôznych prvkov záhrady a tiež stavby Slnečnej sústavy a vplyv orbitálnych pohybov Zeme na prírodné rytmy.

• Príprava brožúry ukazujúcej spôsoby dobrého osvetľovania záhrad, parkov a zelených území spolu s dobrými príkladmi z regiónu. Informačné letáky o hrozbách svetelného znečistenia pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín.

• Inštalácia modernej meteostanice na monitoring stavu lokálneho prírodného prostredia. Dáta zo stanice budú dostupné slovenskému partnerovi a iným vedeckým inštitúciám.

• príprava tematickej výstavy „Rytmy prírody - príroda a civilizácia" o prirodzených biologických rytmoch a hrozbách civilizácie pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín.

• Zorganizovanie 2 školení pre pracovníkov partnerov v oblasti vykonávania pozorovaní prírody a plánovania zelene okolo objektov cestovného ruchu. Budú vedené špecialistami - pracovníkmi partnerov projektu.

• Príprava „Plánu výsadby zelených rastlín v komplexe Astronomického observatória na Kolonickom sedle" s využitím miestnych rastlín - ako základ vytvorenia budúcej prírodnej atrakcie v tomto objekte.

 

Rozšírenie infraštruktúry slúžiacej turistike v prírode

V záujme posilnenia zázemia pre tvorbu nových produktov cestovného ruchu:

• Bude pripravené miesto pre pozorovanie prírody - pozorovacia terasa s technickým zázemím a komunikačnou a technickou infraštruktúrou. Terasa bude súčasne prvkom propagačnej záhrady ukazujúcej zloženie Slnečnej sústavy.

• Bude zakúpená sada zariadenia na vykonávanie astronomických a prírodných pozorovaní pre turistov.

• Bude zakúpená sada zariadenia pre turistické zázemie.

• Budú postavené slnečno-kvetové hodiny ako prvok ukazujúci prírodné rytmy.

• Bude zakúpené a inštalované špeciálne planetárium pre osoby nevidiace (tyfloplanetárium - dotykové planetárium) a bude tiež preňho postavený chrániaci prístrešok.

• Budú zakúpené a inštalované slnečné hodiny vo verzii umožňujúcej dotykom pochopiť ich princíp - ako prvok doplňujúci tyfloplanetárium.

 

Príprava a propagácia inovatívnych produktov turistiky v prírode

Bude realizovaná prostredníctvom:

• Zorganizovania v Arborétum 4 prírodno-astronomických demonštrácií pre verejnosť.

• Zorganizovanie študijnej návštevy v Arborétu pre predstaviteľov cestovného ruchu a médiá.

• Príprava tematických prezentácií a informačných tabulí o nových produktoch.

• Príprava 2 tematických kvízov v Arborétum, ktoré budú využívať nové investície a atrakcie v Arborétu.

 

 

Cezhraničný dopad:

Projekt sa pričiní o zvýšenie turistickej atraktivity pohraničia a nárast turistického potenciálu regiónu - prostredníctvom rozšírenia turistickej infraštruktúry a prípravy nových, inovatívnych produktov turistiky v prírode a ich propagácie. Produkty budú ponúkané turistom z Poľska aj zo Slovenska taktiež po skončení realizácie projektu.

Medzi príjemcami projektu budú tiež invalidní turisti - osoby nevidiace a slabo vidiace. Títo budú mať k dispozícii v Poľsku prvé tyfloplanetárium (dotykové planetárium). Informácia o tejto atrakcii bude rozširovaná aj na Slovensku.

Slovenský partner získa materiál pripravený poľským partnerom - Projekt výsadby zelene na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

 

Rozpočet projektu (v EUR):

Celkové náklady: 58 000,00 EUR

Spolufinancovanie z ERDF: 48 300,00 EUR 85%