Variable 2017

Astrostáž Variable 2017

17. 7. - 26. 7. 2017

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spoluorganizátormi boli Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 17. až 26. júla 2017. Stretla sa tu pestrá skupina ľudí zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ktorých spoločným záujmom sú premenné hviezdy. Medzi 20 účastníkmi boli profesionálni astronómovia, študenti astronómie, ale aj amatérski astronómovia a členovia astronomických krúžkov zo stredných škôl.

Pozvánka

Zoznam účastníkov

Prezentácie

Od roku 2011 je náplňou astrostáže Variable riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Tento formát bol mierne pozmenený. Bola posilnená úloha techhnikov, ktorí majú zabezpečiť výskumníkom pozorovací materiál. Výskumné úlohy boli prevne priviazané ku konkrétnym ďalekohľadom. Observatórium na Kolonicokm sedle poskytlo pre účely astrostáže 6 ďalekohľadov, na ktorých sa riešilo 6 výskumných úloh. Okrem toho sa využili aj dva súkromné prístroje samotných účastníkov. Ďalekohľady boli naozaj plne využité. Z deviatich nocí trvania astrostáže sa pozorovalo počas siedmych. Skutočne dobré počasie bolo len počas štyroch nocí, ale honba za dátami hnala účastníkov využiť aj krátkodobé vyjasnenia. Pozorovanie a spracovanie zabralo veľa času. Na teoretické vyhodnotenie ho nezostalo veľa. Napriek tomu bola úroveň záverečných prezentácií jednotlivých tímov vysoká.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať cenu Jindřicha Šilhánovu za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Nebolo ľahké vybrať jedného laureáta. Nakoniec bol ocenený Dmytro Tvardovskyi, študent lýcea v Odesse. Organizátori ocenili hlavne pokrok a osobnostný rast, ktorý zaznamenal od poslednej účasti na Variable v roku 2015.

Podrobnosti o plnení jednotlivých zadaní sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

Teleskop

Zadanie

Konzultant

Výskumníci

Výsledky

VNT

Zostrojiť model dvojhviezdneho systému

Bartłomiej Dębski

Adam Jędrychowski, Jakub Szyndler, Dmytro Tvardovskyi

Tri časové rady V2366 Cyg vo filtroch V Rc Ic. Zostrojený O-C diagram miním s pomocou archívnych dát. Nameranými dátami bola preložená syntetická krivka.

Púpava / C8 / SkyWatcher Newton 150/750

Periódová analýza pulzujúcich premenných

Gregorz Sek,

Pavol A. Dubovský

Karolina Jarosik, Karolina Hałys, Kladia Zięba,

Matúš Kamenec

Tri časové rady hviezdy typu HADS DY Peg bez filtra cez teleskop C8 . Pre analýzu boli použité 4 časové rady, ktoré získal M. Kamenec vlastným ďalekohľadom a DSLR fotaparátom. Bola zostrojená fázová svetelná krivka a O-C diagram maxím. Navrhnuté 2 interpretácie: sinusoidálna zmena, 2 skokové zmeny.

C14

O-C diagramy zákrytových dvojhviezd

Kateryna Andrych

Dmytro Tvardovskyi

Vadym Povorin

Stanislav Savastru

Zostrojené a analyzované tri O-C diagramy s pomocou vlastných + archívnych dát. V2551 Cyg, GSC-3950-00707 a V0523 Cas. Časy miním určené programom MAVKA vyvinutým K. Andrych. V prípade V2551 Cyg je stále neisté či ide o zákrytovú dvojhviezdy alebo pulzujúcu premennú. V prípade V0523 Cas bol idemtifikovaný parabolický aj sinusoidálny trend.

C11

Polopravidelné a symbiotické hviezdy – viacfarebná CCD fotometria

Pavol A. Dubovský

Jozef Leško, Juraj Danko

Pozorovalo sa 7 objektov v 4 filtroch B V Rc Ic. Relevantné dáta sa získali len pre YY Her a CI Cyg. V ostatných prípadoch nastali problémy so saturáciou. Merania boli porovnané s dátami z prehliadky ASAS-SN. V prípade CI Cyg je zjavný nesúlad, ktorý sa zatiaľ nepodarilo vysvetliť.

Dobson 16“

Polopravidelné a symbiotické hviezdy – vizuálne pozorovania

Vlada Marsakova

Yelyzaveta Andrych, Stanislav Savastru

Boli získané vizuálne body do svetelných kriviek RT Boo, V Boo, ST Her, S Aql, CI Cyg, BF Cyg. V prípade CI Cyg sa naskytla príležitosť porovnať vizuálne a CCD merania z predchádzajúceho zadania. Rozptyl vizuálnych meraní bol však obrovský. Najväčším problémom pri získavaní vizuálnych meraní bola identifikácia hviezdneho poľa.

REF 152/750 + Canon 450D/ G1-300

Minimá zákrytových dvojhviezd

 

Tomáš Medulka

T. Medulka získal pomocou vlastného vybavenia 7 časov miním zákrytových dvojhviezd V0952 Cas, V0676 Cas, DG Dra, OT Del, V0683 And, MT Cep a nameral aj tranzit exoplanéty HD 189733 b