Mikroprojekt „Vesmír na dlani“

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je jedným z partnerov mikroprojektu „Vesmír na dlani“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a spolufinancovaný z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB

Celkovým cieľom projektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti prírody a cestovného ruchu, tvorba nových produktov cestovného ruchu a propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva v regióne poľsko-slovenského pohraničia a tým aj zvýšenie návštevnosti a predĺženie turistickej sezóny v pohraničnej oblasti. Dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom vytvorenia turistickej značky Karpatské nebo, charakteristické prvky ktorej budú objekty (už existujúce alebo novovytvorené) vzťahujúce sa k astronómii v Cisowej (PL), Bolestraszyciach (PL), Kolonici, Roztokoch a Humennom. Konečným zámerom tejto aktivity je to aby nová turistická značka Karpatské nebo bola postupne rozšírená aj na ďalšie objekty na Slovensku, v Poľsku i v ďalších krajinách Karpatského Euroregiónu.

Medzi hlavné špecifické ciele projektu patrí aj stavba a inštalácia mobilnej pozorovacej plošiny s priemerom 5 metrov pre cca 20-25 osôb na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Počas nočnej prehliadky oblohy sa plošina otáča, čo umožňuje účastníkom pozorovaní sediacim na sedadlách plošiny iné časti hviezdnej oblohy. Taktiež sa na observatóriu osadí model Zeme a Mesiaca ako edukačného prvku v oblasti astronómie a geografie.